bnr

מערכות מדידה ייעודיות

מערכות מדידה יעודיות לשימוש מעבדתי ל- COD או BOD. משמשות לבדיקות איכות שפכים וקולחים. המדידות מבוצעות לפי השיטות המקובלות לפרמטרים אלו. השימוש במערכות המדידה פשוט ונוח. אנו מציעים גם את הראגנטים הנדרשים לבדיקות וכן סטנדרטים לאימות איכות המדידה.

מערכת מדידת OxiDirect BOD

מערכת מדידת OxiDirect BOD

מק"ט: 2444460
מערכת למדידת BOD בשיטה המנומטרית
מערכת COD Setup MD100 COD VARIO

מערכת COD Setup MD100 COD VARIO

מערכת למדידת COD הכוללת פוטומטר ותרמוראקטור, תוצרת Lovibond
Banner_Chemviron
treitelonline_f2
poplogin